• 1

IV Procedury, Funkcje

W Visual Basic posługujemy się procedurami i funkcjami.

 

Procedury mogą przyjmować argumenty jako ByVal - ich wartość się nie zmienia, oraz ByRef - wartość zmiennej jest zmieniana podczas wykonywania procedury.

Przykład prostej procedury liczącej pole koła o zadanym promieniu:

  Private Sub procPole(ByVal promien As Double, ByRef wynik As Double)

        wynik = Math.PI * promien ^ 2

    End Sub

procPole - nazwa procedury wykorzystywana w programie. Zmienna promien jest przekazywana do procedury jako ByVal zatem jej wartość nie zostanie zmieniona i zostanie wykorzystana jedynie do obliczeń. Zmienna wynik jest przekazywana do procedury jako ByRef - chcemy aby w tej zmiennej został zapisany wynik naszych obliczeń.

Wywołanie procedury w programie

 procPole(tmpPromien, pole)

tmpPromien - zmienna przechowująca wartość promienia, 

pole - zmienna przechowująca wynik obliczeń.

Wywołujemy procedurę podając w nawiasach argumenty zgodnie z wcześniejszą definicją. tmpPromien jest zmienną, która przechowuje wartość wpisaną w odpowiednie pole tekstowe. Zmienna pole jest utworzona w celu zapisania wyniku procedury i następnie jej wartość wpisujemy w pole wyniku.

 

Funkcje w Visual Basic deklarujemy w następujący sposób:

  Private Function funcPole(ByVal promien As Double) As Double

        Return Math.PI * promien ^ 2

    End Function

 

funcPole - nazwa funkcji, które ma zwracać liczbę double. W przypadku funkcji podajemy tu tylko jeden argument promien. Zostanie on wykorzystany tylko do obliczeń. Wywołanie funkcji:

wynik =  funcPole(tmpPromien) 

W przypadku wywoływania funkcji wartość obliczona zostanie zwrócona i przypisana do zmiennej wynik.