Techniki Komputerowe c++

XII Windows forms

Sposób założenia formularza w Visual Studio.

Funkcja ta działa wyłącznie w Visual Studio 2015 Comunnity oraz Visual Studio 2013 Desktop.

Aby utworzyć projekt należy wykonać kilka kroków:

1. Utworzyć projekt:

Visaul C++  -> CLR->CLR Console Application

nazwa domyślna projektu -> ConsoleApplication1

2. Dodać nowy formularz Windows

Project-> Add New Item… -> Visaul C++ ->UI -> Windows Form Visual C++

nazwa domyślna formatki MyForm.h.

3. We właściwościach projektu zmienić ustawienia:

Project ->ConsoleApplication1 Properties ->Configuration Properties -> Linker

a)System  -> Subsystem -> Z listy rozwijanej wybrać: Windows(/SUBSYSTEM:WINDOWS)

b) Advanced -> Entry Point -> wpisać:main

4. Plik z funkcja main czyli ConsoleApplication1.cpp

zawiera:

// ConsoleApplication1.cpp : main project file.

#include "stdafx.h"

#include "MyForm.h" // nazwa jaką nadaliśmy naszemu formularzowi

using namespace ConsoleApplication1; // nazwa jaką nadaliśmy naszemu projektowi

[STAThreadAttribute]

int main(array<System::String ^> ^args)

{

Application::EnableVisualStyles();

Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

Application::Run(gcnew MyForm()); // nazwa jaką nadaliśmy naszemu formularzowi

    return 0;

}

Wszystkie te kroki przedstawia film: